วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

คำศัพท์อังกฤษ Notepad 10 คำ

1. helpหมายถึง : กิจลักษณ์อย่างหนึ่งมีไว้สำหรับช่วยเหลือการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ ประกอบไปด้วยคำแนะนำ และการแก้ปัญหาต่างๆ ในการทำงานในโปรแกรมนั้นๆ

2. editหมายถึง : การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่อง (text) เอกสาร หรือแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ถูกต้องและดีขึ้น

3. word-wrapหมายถึง : ความสามารถของโปรแกรม word processing อย่างหนึ่งที่เมื่อพิมพ์มาจนถึงบรรทัดแล้วโปรแกรมจะควบคุมการพิมพ์ให้เริ่มขึ้นต้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ เรียกว่า soft return

4. saveหมายถึง : เก็บรักษา ได้แก่การบันทึกข้อมูลในลักษณะของแฟ้มข้อมูล (file) เข้าไว้ในคลังข้อมูล

5. format หมายถึง รูปแบบที่ต้องการให้แสดงผล ซึ่งจะกำหนดหรือไม่ก็ได้ ในกรณ๊ที่ไม่กำหนดฟังก์ชัน Format จะคืนค่ากลับมาเช่นเดียวกับฟังก์ชัน Str
firstdayofweek หมายถึง ค่าคงที่ที่ใช้แสดงผลเป็นวันแรกของสัปดาห์ ซึ่งจะกำหนดหรือไม่ก็ได้
firstweekofyear หมายถึง ค่าคงที่ที่ใช้แสดงผลเป็นสัปดาห์แรกของปี ซึ่งจะกำหนดหรือไม่ก็ได้
สัญญลักษณ์ที่ใช้ในการกำหนด Format มีดังนี้
สัญญลักษณ์ที่ใช้
ใช้สำหรับ
0
ใช้แทนตัวเลขทั่วไป แต่ในกรณีตำแหน่งไม่มีตัวเลขจะแสดงผลเป็นเลข 0 แทน
#
ใช้แทนตัวเลขทั่วไป แต่ในกรณีตำแหน่งที่กำหนดไม่มีตัวเลข ก็จะไม่แสดงผลในตำแหน่งนั้น
.
ใช้แสดงจุดทศนิยม
%
ใช้แสดงข้อมูลที่ถูกคูณด้วย 100 และเครื่องหมาย %
,
ใช้แสดงเครื่องหมายจุลภาค
:
ใช้แสดงเครื่องหมาย ":" ในกรณีที่ข้อมูลเป็นเวลา
/
ใช้แสดงเครื่องหมาย "/" ในกรณีที่ข้อมูลเป็นวันที่
E-, E+, e-, e+
ใช้แสดงข้อมูลในรูปตัวเลขทางวิทยาศาสตร์
-, +, $, (,)
ใช้แสดงเครื่องหมาย "-" , "+" , "$" ,"(",")"
\
ใช้แทนตัวอักษรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเลข เช่น A-Zเป็นต้น ณ ตำแหน่งที่เครื่องหมายนี้ปรากฎ
"ABC"
ใช้แทนข้อความ โดยข้อความที่ต้องการให้แสดงผล จะต้องอยู่ในเครื่องหมาย " "
เรายังสามารถกำหนด format เป็นข้อความเพื่อแสดงผลแทนตัวเลข ดังตาราง
ข้อความที่ใช้
ใช้สำหรับ
General Number
ใช้แทนตัวเลขทั่วไปได้โดยไม่มีเครื่องหมายจุลภาค
Curency
ใช้แทนตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินโดยมีเครื่องหมายจุลภาคและจุดทศนิยมตามจำนวนหลักที่กำหนดไว้ใน Control Panel
Fixed
ใช้แสดงตัวเลขโดยไม่มีเครื่องหมายจุลภาคพร้อมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
Standard
ใช้แสดงตัวเลขโดยมีเครื่องหมายจุลภาคพร้อมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
Percent
ใช้แสดงข้อมูลที่ถูกคูณด้วย 100 พร้อมจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
Scientific
ใช้แสดงข้อมูลในรูปตัวเลขทางวิทยาศาสตร์
Yes/No
ใช้แสดงคำว่า "No" เมื่อข้อมูลมีค่าเป็น 0 และ "Yes" ในกรณีที่ข้อมูลมีค่าไม่เท่ากับ 0
True/False
ใช้แสดงคำว่า Falseเมื่อข้อมูลมีค่าเป็น 0 และ Trueในกรณีที่ข้อมูลมีค่าไม่เท่ากับ 0
On/Off
ใช้แสดงคำว่า "Off" เมื่อข้อมูลมีค่าเป็น 0 และ "On" ในกรณีที่ข้อมูลมีค่าไม่เท่ากับ 0
นอกจากนั้น เรายังสามารถกำหนด format เป็นข้อความเพื่อแสดงผลข้อมูลที่เป็นวันที่และเวลาได้เช่นเดียวกัน ดังตาราง
ข้อความที่ใช้
ใช้สำหรับ
General Date
ใช้แสดงข้อมูลในรูปวันที่และเวลาตามที่กำหนดไว้ใน Control Panel
Long Date
ใช้แสดงวันที่ในรูปแบบ Long Date ตามที่กำหนดไว้ใน Control Panel
Medium Date
ใช้แสดงวันที่ในรูปแบบ Medium Date ตามที่กำหนดไว้ใน Control Panel
Short Date
ใช้แสดงวันที่ในรูปแบบ Short Date ตามที่กำหนดไว้ใน Control Panel
Long Date
ใช้แสดงเวลาในรูปแบบ ชั่วโมง นาที และวินาที เช่น 17:30:20
Medium Time
ใช้แสดงเวลาในรูปแบบ ชั่วโมง และนาที พร้อมด้วย AM/PM เช่น 5:30 PM
Short Time
ใช้แสดงเวลาในรูปแบบ ชั่วโมง และนาที แบบ 24 ชั่วโมง เช่น 17:30


6. font
บุคคลทั่วไปมักใช้คำว่า ฟอนต์ (font/fount) เรียกแทนไทป์เฟซ หรือใช้เรียกสลับกัน แต่ในความจริงแล้วมีความหมายที่แตกต่างกัน ไทป์เฟซหมายถึงชุดตัวอักษรที่มีรูปแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่เล็กเท่าไร เช่น Arial, Arial Bold, Arial Italic และ Arial Bold Italic ต่างเป็นไทป์เฟซคนละชนิดกัน ส่วนฟอนต์จะหมายถึงชุดตัวอักษรที่มีทั้งไทป์เฟซและขนาดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น Arial 12 พอยต์ก็เป็นฟอนต์หนึ่ง Arial 14 พอยต์ก็เป็นฟอนต์หนึ่ง Arial Bold 14 พอยต์ก็เป็นอีกฟอนต์หนึ่ง เป็นต้น ในการสร้างเอกสารแบบดิจิทัล ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้เองในคอมพิวเตอร์ ทำให้ความแตกต่างของไทป์เฟซกับฟอนต์จึงลดความสำคัญลงไป
สำหรับตระกูลหรือสกุลของตัวอักษร (font/type family) มีความหมายกว้างกว่าไทป์เฟซ กล่าวคือ แบบตัวอักษรชื่อเดียวกันที่อาจมีรูปแบบต่างๆ กัน ถือเป็นแบบอักษรตระกูลเดียวกัน โดยปกติจะมี 4 รูปแบบคือ roman, italic, bold, bold italic แบบอักษรบางตระกูลอาจมี narrow, condensed หรือ black อยู่ด้วยก็ได้ ดังนั้น Arial, Arial Bold, Arial Italic และ Arial Bold Italic ทั้งหมดเป็นแบบอักษรในตระกูล Arial ในขณะที่ Helvetica หรือ Courier ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่ง

7. Replace หมายถึง การแทนที่คำที่ค้นหาด้วยคำที่อยู่ในช่อง Replace with ทีละคำ
8. openหมายถึง : เปิด เช่น แฟ้มข้อมูลที่เปิดอยู่ เรียกว่า open file โดยทั่วไปทางคอมพิวเตอร์นำมาใช้หมายถึง "สามารถเข้าถึงกันได้" และไม่ปิด

9. View หมายถึง : การแสดงสารสนเทศบนจอภาพคอมพิวเตอร์

10. printหมายถึง : พิมพ์ หมายถึง การส่งข้อมูลไปสู่เครื่องพิมพ์ เพื่อให้เครื่องพิมพ์ พิมพ์ข้อมูลนั้นออกมาบนกระดาษ ซึ่งเรียกว่า ฮาร์ดก๊อปปี้ (hard copy) บันทึกเพื่อเปลี่ยนชื่อใหม่ และ เปลี่ยนแหล่งบันทึกใหม่